Přejeme si Prahu 10 bez graffiti

Odlákat sprejery z naší čtvrti, aby přestali ničit veřejný prostor, to je naším hlavním cílem. Jak? Pomůže program Praha 10 bez graffiti!

Obyvatelé či majitelé domů si často nevědí rady, na koho se obrátit, když jim fasádu domu poničí sprejeři. Opakované odstraňování graffiti je navíc nákladné. Městská část proto vytvořila program Praha 10 bez Graffiti, aby všichni ti, kteří mají zájem na kultivaci veřejného prostoru, měli ucelené informace a zároveň šanci na reálnou pomoc v boji proti nelegálnímu graffiti.

Naší snahou je mít funkční a efektivní program, který bude pomáhat co největšímu počtu obyvatel, ať už těm, kteří bydlí v rámci SVJ a bytových družstev nebo samotným vlastníkům. Inspirovali jsme se funkčními řešeními z různých koutů hlavního města, poučili se z předešlého programu naší vlastní městské části, a přišli s novým řešením, které věříme, že bude fungovat.

Víme, co funguje

Nelegální graffiti jsou vandalismus jako každý jiný. Městská část Praha 10 proto zintenzivnila spolupráci s Městskou policií Prahy 10 a Policií ČR.

Pokud se pravidelně odstraňují ilegální díla, jakými graffiti jsou, je prokázáno, že sprejer po čase ztrácí motivaci chodit opakovaně na stejná místa. Pokud se navíc podaří nelegální výtvory odstranit v krátkém čase, výrazně se snižuje pravděpodobnost opětovného poškození stejné budovy. Pojďte do toho s námi! Zbavme Prahu 10 graffiti.

Podmínky programu

 1. Do projektu „Praha 10 bez Graffiti“ (dále jen „projekt“) jsou zahrnuty vybrané objekty ve vlastnictví Hlavního města Prahy ve svěřené správě Městské části Praha 10 a především objekty, které se nacházejí na území městské části Praha 10 a jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví třetích osob, které se na základě smlouvy tohoto programu účastní.
 2. Objektem jsou myšleny především obydlené bytové objekty. Jiné než bytové objekty mohou být do projektu zařazeny jen se souhlasem městské části Praha 10 s přihlédnutím k jejich významu, umístění apod.
 3. Účastník projektu musí být vlastníkem nebo většinovým spoluvlastníkem objektu. Pro účely tohoto projektu se za vlastníka objektu považuje rovněž Společenství vlastníků jednotek v domě (SVJ). Účastník musí souhlasit s tím, aby určené části tohoto objektu, tj. části viditelné a přístupné z veřejných komunikací či jiných veřejně přístupných míst, byly zařazeny do projektu.
 4. Účastník projektu souhlasí, že rozhodnutí v otázce výběru odborné firmy, která bude projekt odstraňování graffiti na území m.č. Praha 10 realizovat, je plně v kompetenci m.č. Praha 10 a souhlasí s tím, aby byl v jednání s touto firmou zastupován zástupcem m.č. Praha 10.
 5. Zapojením do projektu dává vlastník objektu předběžné svolení k zásahům na objektu za účelem odstranění graffiti. Proces směřující k odstranění jednotlivých graffiti je zahájen zejména na základě oznámení účastníka o jeho konkrétním výskytu na objektu, na podnět resp. oznámení třetích osob (zejm. obyvatel objektu) a orgánů státní správy (zejména Policie ČR, Městské policie apod.) a samosprávy, tedy i na základě zjištění m. č. Praha 10. Podmiňování jednotlivého odstranění graffiti zvláštním souhlasem vlastníka objektu není možné, nevyžádá-li si takový samostatný souhlas orgán státní správy, zejména pak na úseku památkové ochrany.
 6. Účastník projektu je v zájmu efektivní realizace projektu povinen oznamovat bez zbytečného odkladu na k tomu určené telefonní lince nebo e-mailové adrese poškození jeho nemovitosti graffiti.
 7. Účastník projektu se zavazuje vynakládat přiměřené úsilí k ochraně své nemovitosti před jejím poškozením graffiti.
 8. Dále se zavazuje, že v případě poškození nemovitosti bez prodlení učiní všechny právní kroky, které směřují k vymáhání náhrady škody vůči osobě, která způsobila poškození nemovitosti graffiti, včetně oznámení na Policii ČR. Případnou získanou náhradu škody až do výše nákladů na odstranění graffiti v předmětném případě se účastník zavazuje převést Městské části Praha 10, přičemž takto získaná částka bude v plné výši příjmem rozpočtu Městské části Praha 10.
 9. Má-li účastník sjednáno pojištění nemovitosti, kryjící i poškození objektu graffiti, zavazuje se bez prodlení učiní všechny kroky směřující k uplatnění pojistného plnění vůči pojišťovně. Přiznané pojistné plnění až do výše nákladů na odstranění graffiti v předmětném případě se účastník zavazuje vinkulovat ve prospěch městské části Praha 10 anebo převést Městské části Praha 10, přičemž takto získaná částka bude v plné výši příjmem rozpočtu Městské části Praha 10.
 10. Účastník projektu bere na vědomí, že mu bude ze strany městské části Praha 10 formou provádění bezplatného odstranění graffiti z objektů v jeho vlastnictví poskytována veřejná podpora.
 11. Účastník projektu prohlašuje, že v době tří let předcházejících uzavření smlouvy přijal/nepřijal* nebo požádal (a žádost nebyla dosud vyřízena)/nepožádal* o podporu v režimu de minimis (např. Zelená úsporám) ve výši ………………… Kč **. Dále se zavazuje, že o každé další přijaté veřejné podpoře poskytované v režimu de minimis (s výjimkou veřejné podpory viz výše) bude bezodkladně informovat městskou část Praha 10. Městská část Praha 10 upozorňuje, že v případě porušení pravidel veřejné podpory vlastníkem objektu je tento povinen tuto podporu ve výši nákladů na odstranění graffiti městské části Praha 10 vrátit.
 12. Na zařazení do projektu odstraňování graffiti nebo samotné odstranění graffiti není právní nárok. Městská část Praha 10 si vyhrazuje právo neprovádět odstraňování graffiti na objektech, které jsou do projektu zařazeny, zejména v případě, že jejich technický stav odstranění graffiti neumožňuje nebo by hrozilo poškozením objektu. Zejména z uvedeného důvodu má právo odmítnout odstranění má i odborná firma, provádějící odstraňování graffiti. Dojde-li ke zlepšení technického stavu objektu, bude odstraňování graffiti obnoveno.

Pozn.: v rámci podpisu smlouvy
*Nehodící škrtněte
** Vyplnit pouze v případě přijetí podpory resp. podání žádosti o podporu v režimu de minimis

FAQ

Odstraňování graffiti probíhá skutečně zdarma?

Ano. Městská část Praha 10 hradí veškeré náklady na čištění nemovitostí. Majitelům nemovitostí neplyne žádná finanční spoluúčast.

Jaké části domů mohou být čištěny?

Program Praha 10 bez Graffiti zahrnuje čištění fasád domů, oken, dveří maximálně do výšky dvou a půl metru od chodníků, kde se dům nachází. Do programu nespadají části nemovitostí, které nejsou viditelné z ulice, jako jsou (interiéry budov, vnitrobloky atp.)

Jaký je způsob odstraňování graffiti?

Odstraňování graffiti bude provádět specializovaná firma. Konkrétní způsob odstraňování bude vždy záležet na typu graffiti a především na typu fasády. Ve většině případů se k odstranění používají různé chemické prostředky v kombinaci s tlakovou vodou. Pokud tento postup nelze použít, změří se konkrétní odstín omítky, namíchá se příslušná barva a graffiti se přetřou.

Co udělat, abych se zapojil do programu?

Pro zapojení do programu je třeba, aby majitel nemovitosti (resp. osoba oprávněná jednat např. za SVJ, bytové družstvo apod.) vyplnil online formulář dostupný na webu, nebo si formulář stáhnul, vytiskl a zanechal na podatelně úřadu Městské části Praha 10, (Vršovická 68, 101 38 Praha 10).

Jak objednám čištění?

Požadavky na čištění budou hlášeny na kontakt uvedený na těchto stránkách.